Alendronate functionalized mesoporous bioactive glass nanospheres

PorCristian Covarrubias

Alendronate functionalized mesoporous bioactive glass nanospheres

Alendronate functionalized mesoporous bioactive glass nanospheres, Materials, E. Boanini, S. Panseri, F. Arroyo, M. Montesi, K. Rubini, A. Tampieri, C. Covarrubias, A. Bigi, , 9(3), 135, 2016. 

About the author

Cristian Covarrubias administrator

Deja un comentario